You are here: Home > Vocabulary > Business > Vocabulary of Company Structure

Vocabulary of Company Structure

Here you will find some common Mandarin Chinese vocabulary related to the structure and personnel of a business.
 
Chinese Pinyin English
董事会 Dong3 shi4 hui4 Board Of Directors
董事长 Dong3 shi4 zhang3 Chairman
副董事长 Fu4 dong3 shi4 zhang3 Vice Chairman
首席执行长 Shou3 xi2 zhi2 xing2 guan1 CEO
执行长 Zhi2 xing2 zhang3 Executive Officer
总公司 Zong3 gong1 si1 Headquarters
分公司 Fen1 gong1 si1 Branch
总经理 Zong3 jing1 li3 General manager
经理 Jing1 li3 Manager
会计部 Kuai4 ji4 bu4 Accounts Department
人事部 Ren2 shi4 bu4 Personnel Department
采购部 Cai3 gou4 bu4 Purchasing Department
研发部 Yan2 fa1 bu4 Research & Development Department
生产部 Sheng1 chan3 bu4 Production Department
服务台 Fu2 wu4 tai2 Reception
股东 Gu3 dong1 Shareholder
秘书 Xi4 shu Secretary
工程师 Gong1 cheng2 shi1 Engineer