You are here: Home > Vocabulary > Business > Vocabulary of Import and Export

Vocabulary of Import and Export

Here you will find some common Mandarin Chinese vocabulary related to importing and exporting goods.
 
Chinese Pinyin English
提货单 Ti2 huo4 dan1 Bill Of Lading
空运费 Kong1 yun2 fei4 Air Freight
货运 Huo4 yun4 Cargo
原产地证明书 Yuan2 chan3 di4 zheng4 ming2 shu1 Certificate Of Origin
保险费运费在内价 Bao3 xian3 fei4 yun4 fei4 zai4 nei4 jia4 CIF (Cost, Insurance & Freight)
货柜 Huo4 gui4 Container
海关 Hai3 guan1 Customs
申报 Shen1 bao4 Declare
船边交货价 Chuan2 bian1 jiao1 huo4 jia4 F.A.S. (Free Alongside Ship)
货物 Huo4 wu4 Freight
保险 Bao3 xian3 Insurance
不可撤销 Bu4 ke3 che4 xiao1 Irrevocable
信用状 Xing4 yong4 zhuang4 Letter Of Credit
商品 Shang1 pin3 Merchandise
产品 Chan3 pin3 Merchandise (alternate translation)
货物 Huo4 wu4 Merchandise (alternate translation)
包装清单 Bao1 zhuang1 qing1 dan1 Packing List
形式发票 Xing2 shi4 fa1 piao4 Pro Forma Invoice
码头 Ma3 tou2 Quay
船运 Chuan2 yun4 Ship (verb)
运货代理商 Huo4 yun4 dai4 li3 shang1 Shipping Agent
提单 Ti2 dan1 Waybill