You are here: Home > Vocabulary > Business > Vocabulary of Money

Vocabulary of Money

Here you will find some business Mandarin Chinese vocabulary related to money.
 
Chinese Pinyin English
自动柜员机 Zi4 dong4 gui4 yuan2 ji1 A.T.M.
银行券 Yin1 hang2 quan4 Banknote
票据 Piao4 ju4 Bill
单据 Dan1 ju4 Bill (alternate translation)
黑市 Hei1 shi4 Black Market
外币兑换局 Wai4 bi4 dui4 huan4 ju2 Bureau de Change
外币兑换所 Wai4 bi4 dui4 huan4 suo3 Bureau de Change (alternate translation)
现金 Xian4 jin1 Cash
出纳员 Chu1 na4 yuan2 Cashier
硬币 Ying4 bi4 Coin
货币 Huo4 bi4 Currency
负债 Fu4 zhai4 Debt
汇率 Hui4 lv4 Exchange Rate
国际汇兑 Guo2 ji4 hui4 dui4 Foreign Exchange
强势货币 Qiang2 shi4 huo4 bi4 Hard Currency
投资 Tou2 zi1 Invest
法定债款 Fa3 ding4 zhai4 kuan3 Legal Tender
零用钱 Ling2 yong4 qian2 Petty Cash
弱势货币 Luo4 shi4 huo4 bi4 Soft Currency
处理 Chu3 li3 Transaction
交易   Jiao1 yi4 Transaction (alternate translation)