You are here: Home > Vocabulary > Business > Vocabulary of Professions

Vocabulary of Professions

Learn the vocabulary for common professions in Mandarin Chinese.
 
Chinese Pinyin English
建筑师 Jian4 zhu4 shi1 Architect
艺术家 Yi4 shu4 jia1 Artist
太空人 Tai4 kong1 ren2 Astronaut
木匠 Mu4 jiang4 Carpenter
收银员 Shou1 yin2 yuan2 Cashier
厨师 Chu2 shi1 Chef
化学家 Hua4 xue2 jia1 Chemist
小丑 Xiao3 chou3 Clown
牛仔 Niu2 zai3 Cowboy
送货员 Song4 huo4 yuan2 Delivery Person
医生 Yi1 sheng1 Doctor
农夫 Nong2 fu1 Farmer
消防队员 Xiao1 fang2 dui4 yuan2 Firefighter
算命师 Suan4 ming4 shi1 Fortune Teller
模特儿 Mo2 te4 er Model
和尚 He2 shang Monk
搬运工 Ban1 yun4 gong1 Mover
尼姑 Ni2 gu Nun
护士 Hu4 shi Nurse
药剂师 Yao4 ji4 shi1 Pharmacist
警察 Jing3 cha2 Police Officer
播音员 Bo1 ying1 yuan2 Radio Announcer
船员 Chuan2 yuan2 Sailor
秘书 Mi4 shu1 Secretary
足球员 Zu2 qiu2 yuan2 Soccer Player
老师 Lao3 shi1 Teacher
焊接工 Han4 jie1 gong1 Welder