You are here: Home > Vocabulary > Eating > How to Order in the Restaurant

How to Order in the Restaurant

There are lots of cuisines in China, but before going to the restaurant, you should know and learn some sentences.


餐厅有些什么餐前酒?(What kind of drinks do you have for an aperitif?)
Can1 ting1 you3 xie1 she2 me can1 qian2 jiu3?
 
可否让我看看酒单?(May I see the wine list?)
Ke3 fou3 rang4 wo3 kan4 kan jiu3 dan1?
 
餐厅有哪几类酒?(What kind of wine do you have?)
Can1 ting1 you3 na3 ji3 lei4 jiu3
 
我想点当地出产的酒。(I'd like to have some local wine.)
Wo3 xiang3 dian3 dang1 di4 chu1 chan3 de jiu3.
 
我想要喝法国红酒。(I'd like to have Frence red wine.)
Wo3 xiang3 yao4 he1 fa3 guo2 hong2 jiu3.
 
是否可建议一些不错的酒?(Could you recommend some good wine?)
Shi4 fou3 ke3 jian4 yi4 yi4 xie1 bu2 cuo4 de jiu3.
 
我可以点餐了吗?(May I order, please?)
Wo3 ke3 yi3 dian3 can1 le ma?
 
餐厅最特别的菜式是什么?(What is the specialty of the house?)
Can1 ting1 zui4 te4 bie2 de cai4 shi4 shi4 she2 me?
 
餐厅有今日特餐吗?(Do you have today's special?)
Can1 ting1 you3 jin1 ri4 te4 can1 ma?
 
我可以点跟那份相同的餐吗?(Can I have the same dish as that?)
Wo3 ke3 yi3 dian3 gen1 na4 fen4 xiang1 tou2 de can1 ma?
 
我想要一份开胃菜与排餐(鱼餐)。(I'd like appetizers and meat(fish) dish.)
Wo3 xiang3 yao4 yi2 fen4 kai1 wei4 cai4 yu3 pai2 can1(yu2 can1).
 

我正在节食中。(I'm on a diet.)
Wo3 zheng4 zai4 jie2 shi2 zhong1.
 
我必须避免含油脂(盐份/糖份)的食物。(I have to avoid food containing fat(salt/suger).
Wo3 bi4 xu1 bi4 mian3 han2 you2 zhi3(yan2 fen4/tang2 fen4)de shi2 wu4.
 
餐厅是否有供应素食餐?(Do you have vegetarian dishs?)
Can1 ting1 shi4 fou3 you3 gong4 ying4 su4 shi2 can1?
 
你的牛排要如何烹调?(How do you like your steak?)
Ni3 de niu2 pai2 yao4 ru2 he2 peng1 tiao?
 
全熟(五分熟/全生)。(Well done (medium/rare),please.)
Quan2 shu2(wu3 fen1 shu2/ quan2 shu2.)
 
请告诉我要如何食用这道菜?(Could you tell me how to eat this?)
Qing3 gao4 su4 wo3 yao4 ru2 he2 shi3 yong4 zhe4 dao4 cai4?
 
有咖啡做为附餐吗?(Is coffee included in this meal?)
You3 ka1 fei1 zuo4 wei2 fu4 can1 ma?
 
可以抽烟吗?(May I smoke?)
Ke3 yi3 chou1 yan1 ma?
 
请给我一杯水。(I'd like a glass of water, please.)
Qing3 gei3 wo3 yi1 bei1 shui3.
 
我点的食物还没来。(My order hasn't come yet.)
Wo3 dian3 de shi2 wu4 hai2 mei2 you3 lai2.
 
请给我一瓶矿泉水。(May I have a bottle of mineral water?)
Qing3 gei3 wo3 yi1 ping2 kuang4 quan2 shui3.
 
这不是我点的食物。(This is not what I ordered.)
Zhe4 bu2 shi4 wo3 dian3 de shi2 wu4.
 
麻烦请结帐。(Check, please.)
Ma2 fan2 qing3 jie2 zhang4.
 
可以在这儿付帐吗?(Can I pay here?)
Ke3 yi3 zai4 zhe4 er fu4 zhang4 ma?
 
请给我一些甜点。(I'd like a dessert, please.)
Qing3 gei3 wo3 yi1 xie1 tian2 dian3.
 
我们想要分开算帐。(We like to pay separately.)
Wo3 men xiang3 yao4 fen1 kai1 suan4 zhang4.
 
甜点有哪几种?(What do you have for dessert?)
Tian2 dian3 you3 na3 ji3 zhong3?
 
帐单有一些错误。(I think there is a mistake in the bill.)
Zhang4 dan1 you3 yi1 xie1 cuo4 wu4.
 
可以给我一些芝士吗?
(May I have some cheese?)
Ke3 yi3 gei3 wo3 yi1 xie1 zhi1 shi4 ma?
 
可不可以麻烦再确认一次帐单?(Could you check it again?)
Ke3 bu4 ke3 yi3 ma2 fan2 zai4 que4 ren4 yi2 ci4 zhang4 dan1?
 
可以用这张信用卡付帐吗?(Can I pay with this credit card?)
Ke3 yi3 yong4 zhe4 zhang1 xin4 yong4 ka3 fu4 zhang4 ma?
 
可以给我一点这个吗?(May I have just a little of it?)
Ke3 yi3 gei3 wo3 yi1 dian3 zhe4 ge4 ma?
 
请给我收据。(May I have the receipt, please.)
Qing3 gei3 wo3 shou1 ju4.
 

可不可以不要甜点改要水果?(Can I have some fruit instead of the dessert?)
Ke3 bu4 ke3 yi3 bu2 yao4 tian2 dian3 gai3 yao4 shui3 guo3?