You are here: Home > Vocabulary > Numbers > Chinese Numbers

Chinese Numbers

Here are some numbers in Chinese for you to learn.
 
Number Mandarin Pinyin English
1 Yi 1 One
2 Er 4 Two
3 San 1 Three
4 Si 4 Four
5 Wu 3 Five
6 Liu 4 Six
7 Qi 1 Seven
8 Ba 1 Eight
9 Jiu 3 Nine
10 Shi 2 Ten
11 十一 Shi 2 yi1 Eleven
12 十二 Shi 2 er 4 Twelve
13 十三 Shi 2san1 Thirteen
14 十四 Shi 2 si4 Fourteen
15 十五 Shi 2wu3 Fifteen
16 十六 Shi2 liu4 Sixteen
17 十七 Shi 2 qi1 Seventeen
18 十八 Shi 2ba1 Eighteen
19 十九 Shi 2jiu3 Nineteen
20 二十 Er 4 shi2 Twenty
30 三十 San 1 shi2 Thirty
40 四十 Si 4shi2 Forty
50 五十 Wu 3shi2 Fifty
60 六十 Liu 4shi2 Sixty
70 七十 Qi 1shi2 Seventy
80 八十 Ba 1shi2 Eighty
90 九十 Jiu 3shi2 Ninety
100 一百 Yi 4bai3 One hundred
1000 一千 Yi 4qian1 One thousand
10000 一万 Yi 2wan4 Ten thousand
100000 十万 Shi 2wan4 One hundred thousand
1000000 一百万 Yi 1bai 3wan4 One million
10000000 一千万 Yi 1qian1 wan4 Ten million
100000000 一亿 Yi 1yi4 One billion