You are here: Home > Vocabulary > Numbers > Word List of Quantifiers

Word List of Quantifiers

Quantifiers usually used to represent the numbers of the people, things and actions, here we list a table of Chinese quantifiers for you to study.
Chinese Pinyin English
Yi2 ge4 ren2 A person
苹果 Yi4 zhi1 ping2 guo3 One apple
Yi4 kou3 jin3 A well
茶壶 Yi4 ba3 cha2 hu2 A tea pot
橘子 Yi4 jin1 ju2 zi A kilo oranges
词典 Yi4 ben3 ci2 dian3 One dictionary
Yi4 pi3 ma3 A horse
Yi4 tou2 niu2 A cow
猴子 Yi4 zhi1 hou2 zi A monkey
Yi4 tiao2 gou3 A dog
Yi4 tiao2 yu2 A fish
Yi4 mu3 di4 A acre of land
邮件 Yi4 feng1 you2 jian4 An e-mail
衣服 Yi2 jian4 yi1 fu2 A dress
裤子 Yi4 tiao2 ku4 zi A pair of pants
裙子 Yi4 tiao2 qun2 zi A skirt
鞋子 Yi4 shuang1 xie2 zi A pair of shoes
大衣 Yi2 jian4 da4 yi1 A coat
镜子 Yi2 mian4 jing4 zi A mirror
口红 Yi4 zhi1 kou3 hong2 A lipstick
Yi4 ping2 jiu3 A bottle of wine
Yi4 wan3 fan4 A bowl of rice
Yi4 bei1 shui3 A cup of water
筷子 Yi4 shuang1 kuai4 zi A pair of chopsticks
Yi2 zuo4 shan1 One mountain
Yi4 duo3 hua1 One flower
鲜花 Yi2 shu4 xian1 hua1 A bouquet of flowers
Yi4 ke1 shu4 One tree
森林 Yi2 pian4 sen1 lin2 One forest
Yi4 tiao2 he2 One river
耳环 Yi2 dui4 er3 huan2 A pair of earrings
项链 Yi4 tiao2 xiang4 lian4 One necklace
戒指 Yi4 mei2 jie4 zhi3 One ring
电脑 Yi4 tai2 dian4 nao3 One computer
窗户 Yi2 shan4 shuang1 hu One window
Yi4 zhan3 deng1 One lamp
Yi2 shan4 men2 One door